Platba a doprava

Platba a doprava

Platba a doprava

I.             Platební podmínky

1.1          Cena zboží je určená z katalogu internetového obchodu k okamžiku odeslání objednávkového formuláře ze strany kupujícího prodávajícímu (resp. k okamžiku učinění pozměněné nabídky ze strany prodávajícího kupujícímu).

1.2          Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a/ platbou předem před dodáním zboží prostřednictvím přepravní služby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay,

nebo

b/ dobírkou v hotovosti při dodání zboží prostřednictvím přepravní služby. Tato služba je zpoplatněna dle platného ceníku.

1.3          Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou náklady spojené s balením a s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v textu VOP kupní cenou i náklady spojené s balením a s dodáním zboží.

1.4          Uhrazením bezhotovostní platby se rozumí okamžik připsání vyúčtované platby na účet druhé smluvní strany.

1.5          Je-li platba prováděna v hotovosti, je kupní cena splatná při převzetí zboží, nejpozději však uplynutím 14dní ode dne oznámení kupujícímu o připravenosti zboží k převzetí v sídle provozovny prodávajícího.

1.6          Je-li platba prováděna dobírkou, je kupní cena splatná při převzetí zboží, nejpozději však dnem navrácení zboží přepravní službou z důvodu jeho nevyzvednutí ze strany kupujícího.

1.7          V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy.

1.8          Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před dodáním zboží není zálohou.

1.9          Pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a kupující podnikatel je povinen nahradit prodávajícímu vzniklou škodu.

1.10       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.11       Kupující přijetím těchto VOP, uděluje souhlas prodávajícímu, aby mu daňový doklad vystavil a doručil na jeho adresu elektronické pošty v elektronické podobě dle ustanovení § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty.

1.12       Podle ustanovení zák. č. 112/2016Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Současně je povinen prodávající zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin od uskutečnění evidované tržby. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

1.13       Odstoupí-li kupující – podnikatel, od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného zboží, nejpozději do 7dní od vrácení zboží, a to přednostně složením na bankovní účet kupujícího a není-li tento prodávajícímu znám, pak stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující – podnikatel, neurčí jinak.

II.            Dodání zboží

2.1          Objednané zboží je dodáváno buď prostřednictvím PPL CZ, s.r.o. nebo jiného smluvního dopravce prodávajícího, a to na některé z těchto míst:

  • na adresu uvedenou ze strany kupujícího jako místo dodání,
  • na výdejní místo dopravce, které kupující určí při objednání,

nebo

  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

Výběr volby způsobu dodání je uveden v objednávkovém formuláři.

Ceny poštovného a dopravného jsou v objednávkovém formuláři měněny v závislosti na změnách cen poštovních služeb a smluvních přepravců, resp. poplatku za vydání zásilky.

2.2          Pokud je prodávající povinen dodat dle kupní smlouvy zboží na místo určené kupujícím v objednávkovém formuláři, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající dodá zboží, ve lhůtě uvedené u zboží na internetovém obchodě jako lhůta dodání, nejpozději však do 20pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy a splnění podmínek ze strany kupujícího (tj. úhrada kupní ceny při platbě předem). Lhůta dodání je závislá na tom, zda je zboží skladem. Dodací lhůta u zboží, které není skladem je podmíněna obdržením daného zboží od jeho výrobce. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklou nedodáním zboží od výrobce prodávajícímu. Dodací lhůtu může prodávající přiměřeně prodloužit v případech, kdy je dodávka zpožděna kvůli nepředvídatelným událostem způsobených vyšší mocí nezávislých na jeho vůli.

2.3          V případě, že bude dodací lhůta zpožděna kvůli nepředvídatelným událostem způsobených vyšší mocí o více než 20 pracovních dní, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2.4          V případě nevyzvednutí zásilky se zbožím ze strany kupujícího si prodávající může nárokovat úhradu mu vzniklých nákladů na dopravu (tj. poštovné anebo dopravné) a nákladů za umístění zboží ve výdejně zásilek.

2.5          Bude-li z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávkovém formuláři, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

2.6          V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.7          Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje přepravci, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

III.          Přechod nebezpečí škody na zboží a vlastnického práva k předmětu koupě

3.1          Kupující nabývá vlastnického právo ke zboží v okamžiku uhrazení celé kupní ceny prodávajícímu.

3.2          Prodávající si vyhrazuje vlastnictví k dodávanému zboží až do úplného zaplacení sjednané kupní ceny.

3.3          Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, přechází na kupujícího nebezpečí poškození nebo ztráty na zboží v okamžiku, kdy prodávající anebo přepravní společnost odešle oznámení o připravenosti zboží k odběru v místě plnění.

3.4          Odpovědnost prodávajícího za škodu vzniklou porušením jeho povinností z kupní smlouvy zakládá právo kupujícího na náhradu skutečné škody do výše kupní ceny zboží z kupní smlouvy, z jejíhož porušení škody vznikla. Právo na náhradu ušlého zisku se vylučuje.

Omezení výše náhrady škody podle tohoto ujednání neplatí, pokud je kupující spotřebitelem.

Cena za dopravu:

  • PPL až do domu : 99 Kč
  • PPL na výdejnu: 89 Kč

Cena za platbu:

  • Na dobírku: 39 Kč
  • Kartou/ zrychlený bankovní převod - GoPay: zdarma
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů