Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 • Úvod
 • Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.             Úvodní ustanovení

1.1          Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží obchodní společností ADITUS CZ, s.r.o., se sídlem Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava, IČ: 268 25 511, DIČ: CZ 268 25 511, zapsané v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 259 28 (dále jen „prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu svým zákazníkům, kupujícím, a to jak podnikatelům, tak i spotřebitelům (dále jen „kupující“). Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.shopa.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.2          VOP vymezují právní rámec kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3          VOP jsou vydané dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.4          Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se řádně obeznámil s obsahem VOP a nečiní vůči nim žádné výhrady.

1.5          Okamžikem uzavření kupní smlouvy nahrazuje kupní smlouva a VOP veškerou předchozí komunikaci, záruky či dohody učiněné mezi účastníky.

1.6          Odchylná ustanovení kupní smlouvy mají přednost před VOP.

1.7          VOP platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

1.8          Nestanoví-li VOP anebo kupní smlouva jinak, řídí se v dalším veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím českým právem, a to ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů účinných na území České republiky v době uzavření smlouvy. VOP a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.9          Odkáže-li kupující na jiné obchodní podmínky než tyto VOP, je prodávající oprávněn bez zbytečného odkladu (tj. do tří pracovních dní) od přijetí objednávky namítnout, že smlouva není uzavřena dle ustanovení § 1751 odst. 2 poslední věty občanského zákoníku.

1.10       Ve smyslu těchto podmínek se vykládají níže uvedené pojmy takto:

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ustanovení § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí ta ustanovení těchto VOP určená pro podnikatele. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.11       Prodávající je podnikatelem a je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

1.12       Kontaktní údaje na prodávajícího: ADITUS CZ, s.r.o.

 • Elektronická adresa: info@shopa.cz
 • Internetová adresa: www.shopa.cz
 • Telefonnický kontakt: 599 50 90 70
 • Datová schránka: 3aqjax6

II.            Informace o zboží a jeho ceně

2.1          Prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu obsahuje zejména jeho označení, popis hlavních vlastností a cenu.

2.2          Cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

2.3          Informace o zboží a jeho ceně zůstává v platnosti po dobu, kdy je zboží zobrazováno v katalogu internetového obchodu.

2.4          Informace o zboží anebo jeho ceně uváděné prodávajícím v internetovém obchodě jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby (tj. za zjevnou chybu bude považována např. cena zboží, jež bude zcela odlišná od srovnatelné ceny obdobného zboží). Prodávající bude kupujícího informovat o této skutečnosti neprodleně po jejím zjištění. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.5          Internetový obchod obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které jsou platné pouze pro doručování zboží na území České republiky. V případě, pokud je zboží odesíláno mimo území České republiky, je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy sjednání dohody o těchto nákladech.

2.6          Veškeré slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.          Kupní smlouva

3.1          Kupní smlouvy jsou uzavírány na základě elektronických objednávek kupujícího učiněných v internetovém obchodě.

3.2          Kupující si při zadávání objednávky vybere zboží, počet kusů, způsob platby a dodání.

3.3          Kupující učiněním objednávky na koupi zboží v internetovém obchodě potvrzuje obeznámení, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo jiných výrobců zboží, nebude-li sjednáno jinak.

3.4          Před odesláním objednávkového formuláře je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje (jakož i opravovat chyby a nesprávné údaje) zadané do objednávky. Potvrzením objednávkového formuláře, je odeslána objednávka prodávajícímu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se seznámil s těmito VOP, že s nimi souhlasí a že byl obeznámen se zpracováním osobních údajů. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5          Odesláním objednávky kupující spotřebitel potvrzuje, že mu byly ze strany prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu a v těchto VOP sděleny veškeré povinné údaje zakotvené v ustanovení § 1811 a § 1820 občanského zákoníku.

3.6          Odeslaný objednávkový formulář kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až přijetím objednávky prodávajícím, které je učiněno doručením oznámení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7          Neprodleně po obdržení objednávky kupujícího mu zašle prodávající potvrzení o obdržení objednávky, a to na jeho adresu elektronické pošty uvedeném v objednávce. Toto potvrzení je činěno automaticky a není považováno za uzavření kupní smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální VOP.

3.8          Pokud není schopen prodávající splnit některý z požadavků uvedených v objednávce kupujícího, zašle kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty pozměněnou nabídku. Tato je považována za nový návrh smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v případě, pokud kupující zašle prodávajícímu na jeho adresu elektronické pošty oznámení o přijetí pozměněné nabídky.

3.9          V případě, že došlo ke zjevné chybě v informaci o zboží anebo jeho ceně uvedené v internetovém obchodě, informuje prodávající kupujícího neprodleně o této skutečnosti a zašle mu pozměněnou nabídku na jeho adresu elektronické pošty. Tato nabídka je považována za nový návrh smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v případě, pokud kupující zašle prodávajícímu na jeho adresu elektronické pošty oznámení o přijetí pozměněné nabídky.

3.10       Pokud by oznámení o přijetí pozměněné nabídky neobsahovalo veškeré povinné náležitosti dle objednávkového formuláře, vyzve prodávající kupujícího k jeho doplnění. Teprve okamžikem doručení oznámení o přijetí pozměněné nabídky obsahujícím veškeré povinné náležitosti dle objednávkového formuláře se považuje kupní smlouva za uzavřenou.

3.11       Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží nabízené v internetovém obchodě, a to v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. O této skutečnosti prodávající neprodleně vyrozumí kupujícího.

3.12       Prodávající si dále vyhrazuje právo nedodat objednané zboží nabízené v internetovém obchodě kupujícímu v případě, že kupující je osobou, která v jejich předchozích smluvních vztazích porušila své smluvní povinnosti. O této skutečnosti prodávající neprodleně vyrozumí kupujícího.

3.13       Prodávající je oprávněn dodat objednané zboží kupujícímu i v dílčích dodávkách.

3.14       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy při koupi zboží v internetovém obchodě. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby a kupujícímu jsou účtovány jednotlivými operátory v běžné výši, dle tarifů mu poskytovaných.

3.15       Kupující je oprávněn zřídit si v internetovém obchodě svůj registrační účet za účelem jednoduššího spravování svých údajů a kontroly objednávek. Přístup do registračního účtu má kupující na základě jím zvoleného hesla. Na základě žádosti kupujícího prodávající zruší jeho registrační účet. Prodávající je oprávněn zrušit registrační účet kupujícího, nebude-li ze strany kupujícího učiněna objednávka u prodávajícího po období delší než 6 let.

IV.          Platební podmínky

4.1          Cena zboží je určená z katalogu internetového obchodu k okamžiku odeslání objednávkového formuláře ze strany kupujícího prodávajícímu (resp. k okamžiku učinění pozměněné nabídky ze strany prodávajícího kupujícímu).

4.2          Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a/ platbou předem před dodáním zboží prostřednictvím přepravní služby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay,

nebo

b/ dobírkou v hotovosti při dodání zboží prostřednictvím přepravní služby. Tato služba je zpoplatněna dle platného ceníku.

4.3          Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou náklady spojené s balením a s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v textu VOP kupní cenou i náklady spojené s balením a s dodáním zboží.

4.4          Uhrazením bezhotovostní platby se rozumí okamžik připsání vyúčtované platby na účet druhé smluvní strany.

4.5          Je-li platba prováděna v hotovosti, je kupní cena splatná při převzetí zboží, nejpozději však uplynutím 14dní ode dne oznámení kupujícímu o připravenosti zboží k převzetí v sídle provozovny prodávajícího.

4.6          Je-li platba prováděna dobírkou, je kupní cena splatná při převzetí zboží, nejpozději však dnem navrácení zboží přepravní službou z důvodu jeho nevyzvednutí ze strany kupujícího.

4.7          V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy.

4.8          Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před dodáním zboží není zálohou.

4.9          Pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a kupující podnikatel je povinen nahradit prodávajícímu vzniklou škodu.

4.10       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.11       Kupující přijetím těchto VOP, uděluje souhlas prodávajícímu, aby mu daňový doklad vystavil a doručil na jeho adresu elektronické pošty v elektronické podobě dle ustanovení § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty.

4.12       Podle ustanovení zák. č. 112/2016Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Současně je povinen prodávající zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin od uskutečnění evidované tržby. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

4.13       Odstoupí-li kupující – podnikatel, od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného zboží, nejpozději do 7dní od vrácení zboží, a to přednostně složením na bankovní účet kupujícího a není-li tento prodávajícímu znám, pak stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující – podnikatel, neurčí jinak.

V.           Dodání zboží

5.1          Objednané zboží je dodáváno buď prostřednictvím PPL CZ, s.r.o. nebo jiného smluvního dopravce prodávajícího, a to na některé z těchto míst:

 • na adresu uvedenou ze strany kupujícího jako místo dodání,
 • na výdejní místo dopravce, které kupující určí při objednání,

nebo

 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

Výběr volby způsobu dodání je uveden v objednávkovém formuláři.

Ceny poštovného a dopravného jsou v objednávkovém formuláři měněny v závislosti na změnách cen poštovních služeb a smluvních přepravců, resp. poplatku za vydání zásilky.

5.2          Pokud je prodávající povinen dodat dle kupní smlouvy zboží na místo určené kupujícím v objednávkovém formuláři, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající dodá zboží, ve lhůtě uvedené u zboží na internetovém obchodě jako lhůta dodání, nejpozději však do 20 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy a splnění podmínek ze strany kupujícího (tj. úhrada kupní ceny při platbě předem). Lhůta dodání je závislá na tom, zda je zboží skladem. Dodací lhůta u zboží, které není skladem je podmíněna obdržením daného zboží od jeho výrobce. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklou nedodáním zboží od výrobce prodávajícímu. Dodací lhůtu může prodávající přiměřeně prodloužit v případech, kdy je dodávka zpožděna kvůli nepředvídatelným událostem způsobených vyšší mocí nezávislých na jeho vůli.

5.3          V případě, že bude dodací lhůta zpožděna kvůli nepředvídatelným událostem způsobených vyšší mocí o více než 20 pracovních dní, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.4          V případě nevyzvednutí zásilky se zbožím ze strany kupujícího si prodávající může nárokovat úhradu mu vzniklých nákladů na dopravu (tj. poštovné anebo dopravné) a nákladů za umístění zboží ve výdejně zásilek.

5.5          Bude-li z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávkovém formuláři, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6          V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.7          Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje přepravci, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

VI.          Přechod nebezpečí škody na zboží a vlastnického práva k předmětu koupě

6.1          Kupující nabývá vlastnického právo ke zboží v okamžiku uhrazení celé kupní ceny prodávajícímu.

6.2          Prodávající si vyhrazuje vlastnictví k dodávanému zboží až do úplného zaplacení sjednané kupní ceny.

6.3          Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, přechází na kupujícího nebezpečí poškození nebo ztráty na zboží v okamžiku, kdy prodávající anebo přepravní společnost odešle oznámení o připravenosti zboží k odběru v místě plnění.

6.4          Odpovědnost prodávajícího za škodu vzniklou porušením jeho povinností z kupní smlouvy zakládá právo kupujícího na náhradu skutečné škody do výše kupní ceny zboží z kupní smlouvy, z jejíhož porušení škody vznikla. Právo na náhradu ušlého zisku se vylučuje.

Omezení výše náhrady škody podle tohoto ujednání neplatí, pokud je kupující spotřebitelem.

VII.         Ochrana kupujícího spotřebitele – právo na odstoupení od smlouvy

7.1          Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet:

a/ ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme zboží, nebo

b/ ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme poslední dodávku zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, anebo

c/ ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme první dodávku zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná dodávka zboží.

7.2          Pro účely uplatnění práva práva na odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Kupující – spotřebitel může pro tyto účely využít formulář, jehož náležitosti jsou obsaženy v nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu. Použití formuláře není pro kupujícího – spotřebitele, povinné.

7.3          K dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje, aby odstoupení bylo prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den lhůty.

7.4          Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku v těchto případech:

a/ jedná-li se o smlouvu na poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b/ jedná-li se o smlouvu na dodávku zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c/ jedná-li se o smlouvu na dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d/ jedná-li se o smlouvu na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e/ jedná-li se o smlouvu na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f/ jedná-li se o smlouvu na opravu nebo údržbu provedenou v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g/ jedná-li se o smlouvu na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h/ jedná-li se o smlouvu na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i/ jedná-li se o smlouvu na dodávku novin, periodik nebo časopisů,

j/ jedná-li se o smlouvu na ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k/ jedná-li se o smlouvu uzavíranou na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,

nebo

l/ jedná-li se o smlouvu na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7.5          Kupující - spotřebitel, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu do 14dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy zboží v původním a nezměněném stavu, neznečištěné, kompletní (tzn. zejména zboží nebude zjevně použité, fyzicky poškozené, bude mít závadu, která brání řádnému užívání a která neexistovala v době předání, apod.) a řádně zabalené, je-li to možné v původním obalu.

7.6          Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to v plné výši i v případě, pokud nelze zboží vrátit prostřednictvím poštovních služeb.

7.7          Kupující – spotřebitel, odpovídá prodávajícímu za škodu vzniklou snížením hodnoty zboží a je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu, příp. jeho opravu. Takto vzniklé náklady je oprávněn prodávající započítat na vracenou kupní cenu.

7.8          Odstoupí-li kupující – spotřebitel, od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 14dní od odstoupení od smlouvy, uhrazenou kupní cenu (vč. nákladů na balné a dodání zboží), a to stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující – spotřebitel, neurčí jinak. Prodávající vrací kupujícímu – spotřebiteli, platbu až po obdržení vráceného zboží anebo poté co mu kupující – spotřebitel, prokáže, že zboží odeslal zpět na určenou adresu prodávajícího, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

VIII.       Práva z vadného plnění, záruka

8.1          Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

8.2          Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal splňuje tuto jakost:          

 • je dodáno ve sjednaném množství, míře nebo hmotnosti,
 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který uvádí pro jeho použití prodávající (příp. výrobce) nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží vyhovuje požadavkům platných právních předpisů,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

8.3          Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, nelze-li prokázat opak.

8.4          Kupující – spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

8.5          Kupující – podnikatel, je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do šesti měsíců od převzetí zboží.

8.6          Ustanovení bodu 8.2 až 8.5 tohoto článku VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Místo práva na výměnu zboží má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

8.7          Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zboží, provést jeho prohlídku, tedy zejména ověřit, zdali nevykazuje nápadné a zřejmé vady (zjevné) a zda-li je dodáno v jakosti sjednané v bodě 8.2 tohoto článku VOP.

8.8          Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, pokud byly vady způsobeny po převzetí zboží kupujícím anebo pokud byly způsobeny vnějšími událostmi bez zavinění kupujícího.

8.9          Prodávající neodpovídá dále za níže uvedené vady zboží:

 • za běžné a přirozené opotřebení zboží, za závady vzniklé viditelným mechanickým poškozením,
 • za závady, poškození, havárie zapříčiněné chybnou či nesprávnou obsluhou, nedodržením zásad uvedených v návodu na obsluhu zboží nebo poruchy na napájecím obvodu sítě do předmětu koupě (zboží),
 • za vady vzniklé neodbornou nakládkou či vykládkou zboží, nevhodnou manipulací či skladováním,
 • za vady vzniklé neodbornou montáží, spočívající zejména v jejím provedení nevhodnými montážními postupy, nedostatečně kvalifikovanými či vyškolenými pracovníky, nevhodnými nástroji atd.,
 • za vady vzniklé použitím zboží k nevhodnému účelu,
 • za vady vzniklé zanedbáním pravidelné údržby,
 • za škodu způsobenou na zboží provedením opravy kupujícím nebo třetí osobou.

Ve shora uvedených případech nejsou záruka a právo z odpovědnosti za vady poskytovány.

8.10       Právo z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání.

8.11       Kupující je povinen písemně uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamace vad kupujícího musí obsahovat kontaktní údaje, popis závady a způsobu, jak se projevuje (příp. její rozsah), požadavek na způsob vyřízení reklamace a doklady prokazující nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění práva z vadného plnění u prodávajícího za současného dodání reklamovaného zboží prodávajícímu. Zboží musí být dodáno jako celek (vč. jeho všech součástí), zabaleno ve vhodném obale a čisté.

8.12       V případě reklamace zboží – motoru, si prodávající vyhrazuje právo na posouzení reklamace na místě instalace zboží – motoru, technické podmínky pro zapojení a instalaci, a to ještě před demontáží motoru a jeho předložení k reklamaci. K posouzení instalace bude ze strany prodávajícího vyslán technik nejpozději do 3 pracovních dní ode dne ohlášení vady, jinak se má zato, že prodávající svého práva na posouzení reklamace na místě nevyužil. Neumožní-li kupující prodávajícímu posouzení instalace na místě, i když prodávající na posouzení instalace na místě trval, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.

8.13       Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, a současně ho informovat o datu a způsobu vyřízení reklamace, příp. o provedení opravy a době jejího trvání, anebo o odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.14       Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně kupujícího informovat o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od této smlouvy odstoupit.

8.15       Prodávající je povinen kupujícího písemně informovat o výsledku reklamace.

8.16       Náklady na odstranění reklamované vady zboží, která byla uznána jako oprávněná, nese prodávající.

8.17       Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo požadovat:

a/ bezplatné odstranění vady zboží opravou,

b/ odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se jedná pouze o součást zboží, může kupující požadovat výměnu této součásti),

c/ přiměřenou slevu z kupní ceny

anebo

d/ vrácení kupní ceny, učiní-li odstoupení od smlouvy.

Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po učinění tohoto oznámení.

Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí v případě, pokud žádal kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.18       Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.19       Odmítne-li prodávající neoprávněně odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

8.20       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

8.21       Záruku za jakost ve smyslu ust. §§ 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje prodávající, je-li to ve smlouvě dohodnuto nebo vyplývá-li to z prohlášení prodávajícího anebo pokud je záruční doba uvedena na obalu nebo v reklamě předmětného zboží. Pro určení délky záruční doby má vždy přednost ujednání smluvních stran před záruční dobou uvedenou na obalu.

IX.          Změna VOP

9.1          Prodávající je oprávněn jednostranně přiměřeným způsobem změnit obsah těchto VOP. Prodávající si vyhrazuje právo provést úpravy těchto podmínek bez předchozího upozornění.

X.            Další ujednání

10.1       Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1793, § 1931 druhá věta a § 1950 občanského zákoníku.

10.2       Kupující nikoliv spotřebitel na sebe tímto bere nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.3       Pokud se souběžně s těmito VOP použijí i obchodní podmínky kupujícího – podnikatele dle ustanovení § 1751 odst. 2 občanského zákoníku a rozpor mezi těmito podmínkami bude spočívat pouze v odlišné délce lhůty, použije se vždy lhůta delší, čímž dojde k odstranění rozporu mezi oběma obchodními podmínkami.

10.4       Pokud se souběžně s těmito VOP použijí i obchodní podmínky kupujícího – podnikatele dle ustanovení § 1751 odst. 2 občanského zákoníku a rozpor mezi těmito podmínkami bude spočívat pouze v stanovení smluvní pokuty nebo úroku v odlišné výši, použijí se vyšší smluvní pokuta a úrok z prodlení. Pokud však obchodní podmínky kupujícího – podnikatele stanoví smluvní pokutu a úrok z prodlení pro každou smluvní stranu v odlišné výši, použije se smluvní pokuta a úrok z prodlení podle těchto VOP.

10.5       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e/ občanského zákoníku.

10.6       Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

10.7       Kupující je povinen při využívání internetového obchodu dodržovat zejména tato pravidla:

 • nesmí užívat postupy či programy, které by měly negativní vliv na provoz internetového obchodu (webového rozhraní),
 • nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu anebo třetím osobám umožnit neoprávněný zásah či neoprávněné užití programového vybavení nebo dalších součástí internetového obchodu (webového rozhraní),
 • je oprávněn užívat internetový obchod (webové rozhraní) a softwarové vybavení jen v takovém rozsahu, který je v souladu s jeho účelem a určením.

10.8       Internetový obchod, jakož i webové stránky, vč. jejich rozvržení, fotografií, loga, ochranných známek a dalšího obsahu, prodávajícího jsou chráněny autorským právem.

10.9       Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.  Prodávající se bude snažit přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů.

10.10     Prodávající informuje kupujícího spotřebitele pro případ vzniku spotřebitelského sporu ze  smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, že má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.coi.cz, e-mail: podatelna@coi.cz, ID datové schránky: x7cab34, telefon poradenská linka: +420 222 703 404. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.11     Kupující spotřebitel, který není občanem České republiky, má právo využít při řešení spotřebitelských sporů on-line s internetovými prodejci Evropského spotřebitelského centra České republiky se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

XI.          Vyšší moc

11.1       Prodávající se nedostává do prodlení, jestliže mu ve splnění jeho povinnosti ze smlouvy zabránila okolnost způsobená vlivem vyšší moci anebo nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Jedná se mimořádné události jako např. o válku, mobilizaci, povstání, stávku, epidemii, přírodní katastrofy (zejména velké povodně, požáry atd.), nezaviněné dopravní komplikace apod. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci anebo nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího, strana, která se bude chtít na tyto skutečnosti odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc anebo na nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího, právo odstoupit od smlouvy a žádný z účastníků smlouvy nemá nárok na náhradu škody. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. Bylo-li v okamžiku odstoupení od smlouvy uskutečněno dílčí plnění, nemůže ho kupující odmítnout.

XII.         Závěrečná ujednání

12.1       Smluvní strany se vzájemně dohodly, že smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami, není-li v ujednání této smlouvy anebo VOP zakotveno jinak. To platí i pro tuto klauzuli.

12.2       Veškerá korespondence související se smlouvou bude na základě oboustranného ujednání smluvních stran doručována písemně, a to buď elektronickou poštou nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb anebo osobně proti písemnému potvrzení o převzetí. Zásilka je považována za doručenou v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty a v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb buď jejím převzetím nebo odmítnutím přijetí zásilky ze strany adresáta anebo uplynutím 10denní úložní doby v případě, že zásilka nebyla převzata ze strany adresáta.

12.3       Za písemnou formu je pro účely VOP a smlouvy považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

12.4       K ujednáním, byť jen o vedlejších náležitostech smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než sjednané formě se nepřihlíží. Právní následky nedostatku písemné formy nastanou i v případě, kdy bylo mezi stranami započato ve vzájemném plnění práv a povinností. Každá ze smluvních stran může namítnout neplatnost smlouvy anebo dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i v případě, pokud již bylo započato s plněním dle této smlouvy.

12.5       Vzhledem k povaze, obsahu a okolnostem uzavření smlouvy a VOP považují smluvní strany jednotlivá ustanovení smlouvy a VOP za oddělitelná. Proto pro případ, že se jakékoli ustanovení smlouvy anebo VOP ukáže neplatným, nevykonatelným, zdánlivým či se k němu nemá přihlížet, považují smluvní strany ostatní ustanovení této smlouvy za platná a vykonatelná. V takovém případě smluvní strany bez zbytečného odkladu poté, co se dané ustanovení této smlouvy ukáže neplatným, nevykonatelným, zdánlivým či se k němu nemá přihlížet, nahradí toto ustanovení jiným platným a vykonatelným ustanovením o obsahu a účelu co možná nejbližším původnímu ustanovení. Ustanovení tohoto bodu se uplatní rovněž v případě, kde se důvod neplatnosti, nevykonatelnosti, zdánlivosti či nicotnosti vztahuje na více ustanovení této smlouvy.

12.6       Ustanovení VOP, která jsou v rozporu s ustanoveními o ochraně spotřebitele, se vztahují pouze smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem. 

12.7       Neuplatnění či nevykonání jakéhokoli práva z této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran či prodlení vykonáním takového práva nemá účinky a nesmí být vykládáno jako vzdání se takového práva.

12.8       Tyto VOP nabývající platnosti a účinnosti dne 1.11.2022

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů