Reklamace a vrácení

Reklamace a vrácení

 • Úvod
 • Reklamace a vrácení

Reklamace a vrácení

I.             Ochrana kupujícího spotřebitele – právo na odstoupení od smlouvy

1.1          Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet:

a/ ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme zboží, nebo

b/ ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme poslední dodávku zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, anebo

c/ ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme první dodávku zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná dodávka zboží.

1.2          Pro účely uplatnění práva práva na odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Kupující – spotřebitel může pro tyto účely využít formulář, jehož náležitosti jsou obsaženy v nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu. Použití formuláře není pro kupujícího – spotřebitele, povinné.

1.3          K dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje, aby odstoupení bylo prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den lhůty.

1.4          Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku v těchto případech:

a/ jedná-li se o smlouvu na poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b/ jedná-li se o smlouvu na dodávku zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c/ jedná-li se o smlouvu na dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d/ jedná-li se o smlouvu na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e/ jedná-li se o smlouvu na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f/  jedná-li se o smlouvu na opravu nebo údržbu provedenou v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g/ jedná-li se o smlouvu na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h/ jedná-li se o smlouvu na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i/ jedná-li se o smlouvu na dodávku novin, periodik nebo časopisů,

j/ jedná-li se o smlouvu na ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k/ jedná-li se o smlouvu uzavíranou na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,

nebo

l/ jedná-li se o smlouvu na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

1.5          Kupující - spotřebitel, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu do 14dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy zboží v původním a nezměněném stavu, neznečištěné, kompletní (tzn. zejména zboží nebude zjevně použité, fyzicky poškozené, bude mít závadu, která brání řádnému užívání a která neexistovala v době předání, apod.) a řádně zabalené, je-li to možné v původním obalu.

1.6          Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to v plné výši i v případě, pokud nelze zboží vrátit prostřednictvím poštovních služeb.

1.7          Kupující – spotřebitel, odpovídá prodávajícímu za škodu vzniklou snížením hodnoty zboží a je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu, příp. jeho opravu. Takto vzniklé náklady je oprávněn prodávající započítat na vracenou kupní cenu.

1.8          Odstoupí-li kupující – spotřebitel, od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 14dní od odstoupení od smlouvy, uhrazenou kupní cenu (vč. nákladů na balné a dodání zboží), a to stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující – spotřebitel, neurčí jinak. Prodávající vrací kupujícímu – spotřebiteli, platbu až po obdržení vráceného zboží anebo poté co mu kupující – spotřebitel, prokáže, že zboží odeslal zpět na určenou adresu prodávajícího, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

II.            Práva z vadného plnění, záruka

2.1          Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

2.2          Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal splňuje tuto jakost:          

 • je dodáno ve sjednaném množství, míře nebo hmotnosti,
 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající

nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který uvádí pro jeho použití prodávající (příp. výrobce) nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží vyhovuje požadavkům platných právních předpisů,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

2.3          Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, nelze-li prokázat opak.

2.4          Kupující – spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

2.5          Kupující – podnikatel, je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do šesti měsíců od převzetí zboží.

2.6          Ustanovení bodu 8.2 až 8.5 tohoto článku VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Místo práva na výměnu zboží má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

2.7          Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zboží, provést jeho prohlídku, tedy zejména ověřit, zdali nevykazuje nápadné a zřejmé vady (zjevné) a zda-li je dodáno v jakosti sjednané v bodě 8.2 tohoto článku VOP.

2.8          Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, pokud byly vady způsobeny po převzetí zboží kupujícím anebo pokud byly způsobeny vnějšími událostmi bez zavinění kupujícího.

2.9          Prodávající neodpovídá dále za níže uvedené vady zboží:

 • za běžné a přirozené opotřebení zboží,
 • za závady vzniklé viditelným mechanickým poškozením,
 • za závady, poškození, havárie zapříčiněné chybnou či nesprávnou obsluhou, nedodržením zásad uvedených v návodu na obsluhu zboží nebo poruchy na napájecím obvodu sítě do předmětu koupě (zboží),
 • za vady vzniklé neodbornou nakládkou či vykládkou zboží, nevhodnou manipulací či skladováním,
 • za vady vzniklé neodbornou montáží, spočívající zejména v jejím provedení nevhodnými montážními postupy, nedostatečně kvalifikovanými či vyškolenými pracovníky, nevhodnými nástroji atd.,
 • za vady vzniklé použitím zboží k nevhodnému účelu,
 • za vady vzniklé zanedbáním pravidelné údržby,
 • za škodu způsobenou na zboží provedením opravy kupujícím nebo třetí osobou.

Ve shora uvedených případech nejsou záruka a právo z odpovědnosti za vady poskytovány.

2.10       Právo z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání.

2.11       Kupující je povinen písemně uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamace vad kupujícího musí obsahovat kontaktní údaje, popis závady a způsobu, jak se projevuje (příp. její rozsah), požadavek na způsob vyřízení reklamace a doklady prokazující nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění práva z vadného plnění u prodávajícího za současného dodání reklamovaného zboží prodávajícímu. Zboží musí být dodáno jako celek (vč. jeho všech součástí), zabaleno ve vhodném obale a čisté.

2.12       V případě reklamace zboží – motoru, si prodávající vyhrazuje právo na posouzení reklamace na místě instalace zboží – motoru, technické podmínky pro zapojení a instalaci, a to ještě před demontáží motoru a jeho předložení k reklamaci. K posouzení instalace bude ze strany prodávajícího vyslán technik nejpozději do 3 pracovních dní ode dne ohlášení vady, jinak se má zato, že prodávající svého práva na posouzení reklamace na místě nevyužil. Neumožní-li kupující prodávajícímu posouzení instalace na místě, i když prodávající na posouzení instalace na místě trval, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.

2.13       Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, a současně ho informovat o datu a způsobu vyřízení reklamace, příp. o provedení opravy a době jejího trvání, anebo o odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.14       Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně kupujícího informovat o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od této smlouvy odstoupit.

2.15       Prodávající je povinen kupujícího písemně informovat o výsledku reklamace.

2.16       Náklady na odstranění reklamované vady zboží, která byla uznána jako oprávněná, nese prodávající.

2.17       Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo požadovat:

a/ bezplatné odstranění vady zboží opravou,

b/ odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se jedná pouze o součást zboží, může kupující požadovat výměnu této součásti),

c/ přiměřenou slevu z kupní ceny

anebo

d/ vrácení kupní ceny, učiní-li odstoupení od smlouvy.

Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po učinění tohoto oznámení.

Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí v případě, pokud žádal kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

2.18       Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.19       Odmítne-li prodávající neoprávněně odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

2.20       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

2.21       Záruku za jakost ve smyslu ust. §§ 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje prodávající, je-li to ve smlouvě dohodnuto nebo vyplývá-li to z prohlášení prodávajícího anebo pokud je záruční doba uvedena na obalu nebo v reklamě předmětného zboží. Pro určení délky záruční doby má vždy přednost ujednání smluvních stran před záruční dobou uvedenou na obalu.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů